Psykosomatisk spiral

En model af barnets psykobiologiske udvikling er gengivet i tabelform nedenfor.

Ca. 3 måneder Differentiering af og øget kontrol over sociale interaktioner
Ca. 44 uger Differentiering af og øget kontrol over bevidsthedstilstande
Ca. 36 uger Differentiering af og øget kontrol over det motoriske system
Ca. 28 uger Differentiering af og øget kontrol over det basale fysiologiske system
Undfangelsen
Kilde: Mirdal (1990) figur 6, side 28 efter Als (1979).

Det fysiologiske, det motoriske og det bevidsthedsmæssige system ses i relation til hinanden, og i relation til omverdenen. Ved hvert udviklingstrin opnår barnet en bedre regulering af systemer.

Tolerancen for forstyrrelser hænger sammen med :

– hvor meget systemernee bliver desorganiseret, og

– hvilke evner barnet har oplært sig i til at genetablere ligevægt, og

– hvilken hjælp barnet får til at genskabe balancen.

Balancen og evnen til at genfinde balancen kan forstyrres af egen organisme eller af det ydre miljø. Mirdal angiver fødevareallergi med vejrtrækningsbesvær som eksempel. Vejrtrækningsbesværet ledsages af muskulære spændingeer, ændringer i kropsholdning, uro og irritabilitet. Desorganisering i det fysiologiske niveau vil udvikle sig til det motoriske, bevidsthedsmæssige og sociale niveau.

Kilde: Gretty M. Mirdal: Psykosomatik, Munksgaard, København 1990, side 25-29.

Psyke-soma organisation

Psyke-soma organisationen studeres af Mirdal hos det for tidligt fødte barn. Ydre påvirkninger kan skabe en stressreaktion. En ydre påvirkning kan være: Fotografens blitz, støj, uro, høj lyd, ublid berøring, blodprøver og sondemadning.

Stressreaktionen hos det for tidligt fødte barn kan aflæses i det bekymrede ansigtsudtryk, forandret hjerteslag, ændret vejrtrækningsrytme, temperaturændringer, #viscerale reaktioner; udskillelse af afføring og udskillelse af urin. Og barnets muskulator og motorik reagerer i stressreaktionen. Der sker en desorganisering af det fysiologiske system og det motoriske system.

Hos det fuldbårne barn er fysiologiske og motoriske systemer mere udviklede. Et normalt nyfødt barn holder ikke op med at trække vejret under belastninger som støj og blodprøver. Ændringer i hjerteslag for det normalt nyfødte barn bliver ikke livstruende.

Det fuldbårne barn kan begynde at sitre under stress. Bevægelser kan blive ukoordinerede. Kroppens #tonus kan forhøjes eller falde. Det motoriske system tager fra og beskytter mod desorganisering i andre systemer.

#Modulering og regulering af bevidsthedstilstandene: Dyb og let søvn, døsighed, urolig og rolig vågenhed/opmærksomhed og gråd.

Når barnet er i opmærksomhed hæmmes uro og vejrtrækning og hjerterytme reguleres. Under opmærksomhedsperioder kan et uroligt og sitrende barns bevægelseer og tonus stabiliseres.

En omsorgsgivende voksens beroligende indsats kan hjælpe det for tidlig fødte barn ind i en opmærksomhedstilstand. Se foto 3B side 24.

#Selvreguleringsevne i begrænset mængde ses hos det nyfødte og det for tidligt fødte barn. De fødes med en selvberoligende kapacitet. De kan stabilisere egen uro ved at sutte på fingeren, fiksere en genstand med øjnene, holde fast om en ledning, sætte fødderne mod kuvøsens væg, og derved reducere ukontrollable bevægelser, som at spjætte med arme og ben.

Kilde: Gretty M. Mirdal: Psykosomatik, Munksgaard, København 1990, side 23-25.

#Fysiologiske system

#Motoriske system

#Bevidsthedsregulerende system

#Barnets omgivelser

#Selvreguleringsevne

#Omsorgsgivende voksne

Systemteori

Systemteori gør det muligt at betragte psyke og soma som en helhed.

I systemteorien betragtes alt som en organiseret helhed. Delene kan ikke skilles ad. Relationer mellem delene er lige så vigtige som enkeltdele. Helheden har sine egne træk. I systemteori arbejdes med begreber om feedback, selvregulering og dysregulering.

Systemteori er en metateori. Systemteori er en ramme, som må udfyldes med viden. Mirdal trækker i bogen psykosomatik på empirisk materiale og videnskabelige data fra udviklingspsykologi, psykoanalyse og stressteori. Discipliner som synliggør forskellige aspekter af det psykosomatiske system.

Kilde: Gretty M. Mirdal: Psykosomatik, Munksgaard, København 1990, side 20-21.

Monistiske

What is the mind? The Mind is the Brain (Drake, 1920)

Moderne #neuropsykologi er monistisk, og taler om identitet mellem det psykiske og det kropslige. Her indskrænkes det kropslige til nervesystemet. Og krop påvirker følelser. Altså en vekselvirkning mellem psyke og soma. For så vidt at psyke er hjernen og soma er resten af kroppen.

Legeme-sjæl løses ikke. For det psykiske reduceres til det fysiske. Hjernen er nødvendig for sjælelige processer. Men tanker, følelser og livsvilje kan ifølge Mirdal ikke reduceres til nervesystemets strukturer og funktioner.

Det er fucking svært at begribe det her …

Kilde: Gretty M. Mirdal: Psykosomatik, Munksgaard, København 1990, side 20.

Ordbog
#neuropsykologi

Dualistiske

Mirdal fremlægger 4 dualistiske positioner:

#Interaktionisme: I interaktionisme er psyke og soma under indbyrdes påvirkning. Du: blegner af angst, rødmer af skam, ryster af skræk. Og ændringer i kroppen fremkaldeer psykiske reaktioner.

#Epifænomenalisme: I epifænomenalisme er en envejs påvirkning. Kropslige processer påvirker psykiske fænomener. Følelser er psykologiske epifænomener, der har grundlag i kropslige #neorofysiologiske processeer.

#Parallelisme: I parallelisme er der et sammenfald mellem psykiske og fysiske begivenheder. Føle, tænke og sanse sker samtidig med at der sker noget i det legemlige.

#Spiritualisme: I spiritualismen kan det kropslige fremkalde kropslig ændringer uafhængigt af kendte neurofysiologiske processer.

Kilde: Gretty M. Mirdal: Psykosomatik, Munksgaard, København 1990, side 18-19.

Ordbog
#neurofysiologiske

Dualist & monist

Den dualistiske position ser det fysiske og psykiske i konstant interaktion med hinanden. Den monistiske position ser det psykologiske og det fysiologiske som to beskrivelser af det samme. Sjæl og legeme adskilles ikke i den monistiske position.

#Freud bliver beskrevet som både sjæl-legeme dualist og universal monist. Mirdals pointe er, at det afspejles i moderne psykosomatisk forskning.

Kilde: Gretty M. Mirdal: Psykosomatik, Munksgaard, København 1990, side 17-18.

Ordbog
#Freud

Sjæl & Legeme

“Prøv omhyggeligt for Dem selv at udtrykke, hvad det er, som kendetegner det sjælelige til forskel fra det legemlige? … og samtidig med at De søger efter flere sådanne træk, skal De prøve at forestille Dem, om der er nogen sammenhæng mellem det sjælelige og det legemlige, og hvordan den i givet fald er beskaffen. Er det sådan, at sjælelige forandringer kan bevirke legemlige forandringer og måske omvendt, eller er forholdet anderledes. Det allerbedste ville være, om De ville skrive de resultater ned, som Deres overvejelser fører Dem til. Det vil så måske vise sig, at De er kommet frem til netop den opfattelse, som en stor filosof har udviklet før Dem. Hvad enten det nu bliver tilfældet eller ikke, er det værdifuldt, at de selv har prøvet kræfter med problemet og erfaret, hvor vanskeligt det er. Langt vanskeligere, end De måske på forhånd troede, men sådan går det så ofte”.

Mirdal videre citererer professor i filosofi Niels Egmont Christensen fra et radioforedrag i 1963.

Kilde: Gretty M. Mirdal: Psykosomatik, Munksgaard, København 1990, side 17.

Uheldig liniær tanke

Den usynlige linie fra psyke til soma:

“rent psykiske” —– psykosomatiske —– “rent fysiske”

Yderst til venste er hysteri og hypokondri.
Yderst til højre er kromosomafvigelser og brækkede ben.
Alle andre sygdomme placeres et sted på midt imellem.
De sygdomme med stor psykisk påvirkning betegnes så psykosomatiske.

Mirdal ser det som en uheldig liniær tanke.

Kilde: Gretty M. Mirdal: Psykosomatik, Munksgaard, København 1990, side 15-16.

Psykosomatik DSM III

“Psychological factors affecting physical conditions” i #DSM III:

1 Psykisk meningsfulde miljømæssige forhold
2 Den fysiske tilstand har en organisk #patologi (leddegigt) eller en #patofysiologisk proces (migræne, opkast)

42 eksempler på mulige psykosomatiske sygdomme er listet i DSM III klassifikationen.  DSM III’s brede definition burde ifølge Mirdal være at alle sygdomme kan være psykosomatiske.

Kilde: Gretty M. Mirdal: Psykosomatik, Munksgaard, København 1990, side 13-14.

Ordbog
#DSM III: Diagnostic Stastical Manual, 3. udgave fra 1980. DSM er den amerikanske psykiatriske forenings klassifikationssystem, der også anvendes i Danmark.

#patologi: (græsk: pathos, lidelse; logos, lære) er den naturvidenskabelige lære om sygdomme, deres årsager, opståelsesmekanismer og manifestationer (wikipedia 12. februar 2015).

#patofysiologisk: Patofysiologi är läran om sjukdomsmekanismer, om hur funktionen i olika fysiologiska system påverkas av sjukdom och kan påverkas av olika behandlingar. Många principer inom patofysiologi ligger till grund för diagnostiska metoder som används inom bl.a. klinisk fysiologi (wikipedia 12. februar 2015).

42 eksempler på mulige psykosomatiske sygdomme ifølgeDSM III klassifikationen
System Eksempel på sygdom
Hud Neurodermatit, Kløe, Akne, Bumser, Børneeksem, Astmaeksem, Psoriasis
Muskler og led Rygsmerter, Muskelkramper og –smerter, Myoser, Spændingshovedpine, Leddegigt
Luftveje Astma, Hyperventilation, Kortåndethed, Hikke
Hjerte og kredsløb Uregelmæssige hjerteslag, Hjertebanken, Blodtryksforhøjelse, Hjertesmerter, Migræne, Hjerte- og kransåresygdom
Mave-tarm Mavekatar, Forøget Mavesyre, Mavesår, Tyktarmsbetændelse, Chrons sygdom, Obstipation, Mavemundsspasme, Kvalme og opkastning, Irritabel tyktarm, Halsbrand
Køns- og urinvejsorganer Menstruationsforstyrrrelser, Vandladningsforstyrrelser, Smerter ved samleje, Impotens
Det hormonale system Basedows sygdom (forøget skjoldbruskkirtelfunktion), Myxødem (nedsat skjoldbruskkirtelfunktion), For lavt blodsukker, Sukkersyge
Andet Fantomoplevelser, Posttraumatiske smerter

 

Psykosomatik ICD9

Psykosomatiske forstyrrelser omtales i #ICD9 ved:

1 Fysiske sygdomme, hvor psykiske faktorer har en væsentlig betydning.

2 Fysiologiske forstyrrelser af funktionel karakter, hvor der ikke findes anatomiske foklaringer.

Ved fysiske sygdomme nævnes astma, dermatitis, eksem, mavesår, blødende tyktarm og nældefeber.

Ved fysiologiske forstyrrelser nævnes #torticollis, psykogen hikke, hyperventilation, hjerteneurose, psykogen kløe, luft i maven, tænderskæren.

Kilde: Gretty M. Mirdal: Psykosomatik, Munksgaard, København 1990, side 12.

Ordbog

#ICD9: ICD står for International Classification of Diseases. ICD9 er udgaven fra 1978.
#torticollis er en særlig form for nakkestivhed.